Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Vedtægter for
GRUNDEJERFORENINGEN ”FUGLEBÆK Å”

 1. Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Fuglebæk Å” med hjemsted i Odsherred kommune.
 2. Foreningens formål er:
  1. at værne og fremme medlemmernes interesser på alle områder vedrørende deres grund og ejendom i så vid udstrækning, som lovgivning og vedtægter tillader,
  2. at overtage veje og strandarealet på matr.nr. 1bh-1bg-1ay-1ab-1dv Ellinge Lyng,
  3. at overtage anlæg og vedligeholdelse af de ovennævnte veje og strandareal,
  4. at overtage påtaleretten vedrørende de rådighedsindskrænkninger, der er tinglyst som servitutter på medlemmernes parceller,
  5. at optage yderligere opgaver i fælles interesse efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 3. Ret samt pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af parceller, der er udstykket fra matr.nr. 1bh -1bg -1ay -1ab -1dv Ellinge Lyng.
  Som nye medlemmer kan kun optages ejere af parceller, der grænser umiddelbart til foreningens nuværende område og når der på vedkommendes ejendom er lyst servitutter, der er enslydende med de servitutter, der er lyst på de parceller, der er udstykket af boet eller arvingerne efter afdøde grosserer Ferd. Andersen.
 4. For kontingent og andre bidrag, der pålignes de enkelte parceller, har foreningen panteret i disse med alt, hvad der på parcellerne er opført og anlagt.
  Panteretten skal dog respektere enhver pantsætning til arealets oprindelige ejere samt lån i offentlige midler, herunder lån i pengeinstitutter, pensionskasser e. l. For foreningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne solidarisk.
 5. Til at varetage foreningens formål og interesser vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april, en formand, en næstformand, en kasserer og to repræsentanter. Desuden vælges 2 suppleanter.
  Denne bestyrelse vælges for 2 år, således at formanden, kassereren og en repræsentant afgår de ulige årstal, medens næstformanden og en repræsentant afgår de lige årstal.
  Foreningen repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvis underskrift forpligter foreningen overfor tredjemand. Formanden og næstformanden kan efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse underskrive købekontrakter, skøder, pantebreve, deklarationer el. andre dokumenter vedrørende foreningen.
  Al foreningens korrespondance opbevares digitalt. Formanden fører korrespondancen. Bestyrelsen oppebærer intet vederlag, men alene omkostningsdækning.
  Foreningens midler – med undtagelse af det i paragraf 7 nævnte beløb – skal henstå på foreningens konto i banken og kan kun hæves ved underskrift af kassereren og efterfølgende attesteret af formanden, jf. dog § 7 om, hvilke regninger der må betales.
 6. Til foreningens formål og administration betaler medlemmerne et årligt kontingent, der vedtages af den årlige generalforsamling efter bestyrelsens forslag til budget, omfattende overslag over foreningens udgifter til administration for det kommende år.
  De til gennemførelsen af vedtagne fællesformål nødvendige midler kan med bindende virkning pålignes hvert enkelt medlem ligeligt i forhold til parcellernes størrelse.
  Parceller, der anvendes i mere end 26 uger i et kalenderår, samt når det konstateres, at der er sket et væsentligt slid på vejstrækningen til parcellen, forpligtes til selv at udbedre den beskadigede vejstrækning. Såfremt bestyrelsen konstaterer, at en sådan udbedring ikke har fundet sted inden for en måned, skal bestyrelsen anmode det pågældende medlem om at få repareret vejstrækningen.
  Bestyrelsen kan, såfremt udbedring ikke sker, iværksætte reparationsarbejdet for medlemmets regning.
  Er et medlem i restance i mere end 2 måneder efter den af bestyrelsen fastsatte forfaldstid, har bestyrelsen ret til at lade restancen inddrive af retslig vej, efter at restanten endnu en gang er afkrævet kontingent samt de direkte meromkostninger i forbindelse med inddrivelsen.
 7. Kassereren fører foreningens bogholderi under iagttagelse af bogføringslovens bestemmelser.
  Den samlede bestyrelse aflægger foreningens regnskab.
  Til betaling af omkostninger må han/hun ikke have over kr. 300,- i kontant beholdning. Ethvert overskydende beløb indsættes straks på foreningens bankkonto.
  Kassereren må ikke betale regninger, uden at disse er indeholdt i det fremlagte budget for det aktuelle regnskabsår.
  Såfremt foreningen bliver præsenteret for krav, der ikke på forhånd er budgetteret, skal disse anvises af formand/næstformand, forinden udbetalingen må finde sted.
  Sådanne betalte regninger fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
  Regnskabsåret er kalenderåret.
 8. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent, eller efter begæring af tre bestyrelsesmedlemmer. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger, som godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Ved afstemninger gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden.
 9. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor, som skal være regnskabskyndig, der mindst én gang årlig skal revidere foreningens regnskab og indgive revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Desuden vælges en revisorsuppleant.
 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægterne. Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem er – uanset de fremmødtes antal – beslutningsdygtig.
  Ved afstemninger gælder simpel stemmeflerhed.
  Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt et flertal ønsker dette.
  I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.
  Et medlem kan på en generalforsamling lade sig repræsentere af et andet medlem ved fuldmagt. Intet medlem kan dog stille med mere end én fuldmagt.
  Medlemmer der ejer mere end et matr.nr., har kun én stemme. Medlemmer der i fællesskab ejer en parcel, råder kun over én stemme.
  Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og deraf mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor.
  Er der på en generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringer er fremsat, ikke mødt halvdelen af foreningens medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 21 dage med 14 dages skriftligt varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget herefter kan vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal eller der afholdes ny afstemning før den næste ordinære generalforsamling, hvor forslaget herefter kan vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.
  I sager af ekstraordinær karakter skal der foretages urafstemning blandt medlemmerne. For vedtagelsen af sådanne forslag kræves ¾ majoritet.
  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
  7. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når 10 medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
  Når sådan en begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger fra begæringens dato. Ved indvarsling meddeles dagsordenen.
 11. Foreningen samarbejder i alle spørgsmål overfor offentlige myndigheder, institutioner o.l. med de tilsvarende foreninger på de øvrige arealer på Ellinge Lyng og i Odsherred kommune. Foreningen kan endvidere optage samarbejde med andre foreninger, men den må ikke sammensluttes med nogen af disse.
 12. Det vil ikke være tilladt at opsætte lukkede hegn i skel rundt om egen matrikel.
  Ønsker man at indhegne en del af matriklen, skal dette altid anmeldes bestyrelsen og godkendes af denne. Bestyrelsen lægger vægt på at indhegningens karakter skal være så tilpasset naturen som muligt, hvorfor man f.eks. ikke ønsker lukkede plankehegn.
 13. Bestyrelsen kan på foreningens vegne kræve træer fjernet eller beskåret, såfremt de efter bestyrelsens vurdering, er til fare for færdslen på foreningens veje.
  Er påkravet ikke fulgt efter en måned, kan bestyrelsen for parcelejerens regning få udført arbejdet.

Som ændret ved generalforsamlingen 11. maj. 2019