Grund­ejer­for­enin­gen Fugle­bæk Å

Ordensregler & vejledninger

  1. Hunde skal føres i snor på foreningens veje og strandareal. Efterladenskaber samles op i pose og lægges i affaldsspand.
  2. Afbrænding af bål i vores område med lyng og nåletræsbevoksning er forbudt. Se Odsherreds kommunes regler for afbrænding i ”Den lille grønne”
  3. Bortkørsel af grenaffald bliver fra uge 20. Max. mængde er ét læs pr. grund. Ved større mængder må den enkelte grundejer selv sørge for bortkørsel eller betale for det overskydende. Tidspunktet er fastsat med henblik på, at der ikke ligger skæmmende og brandfarlige kvasbunker langs vejene i sommersæsonen. Benyt evt. også den kommunale ordning om storskrald og grenaffald som angivet i ”Den lille grønne”. Grene til bortkørsel ved grundejerforeningens foranstaltning fra uge 20, må tidligst lægges ud til vejen efter 1. april, så der kun ligger grenaffald langs foreningens veje fra 1/4 – til ca. 14/5.
  4. Beplantning mod vejene. Bestyrelsen henstiller til alle grundejere at overholde reglerne om beskæring af ”beplantning mod vejene” – se anvisning i pjecen ”Den lille grønne” – så vi ikke udsættes for, at de vognmænd, der står for renovation, kvasbortkørsel, skrabning af vejene m.v., nægter at udføre arbejdet.
  5. Vedligeholdelse af vejene. Vejene vil blive repareret efter påske. I mellemtiden vil bestyrelsen opfordre alle lodsejere til at deltage i lapning af huller i vejen ved brug af de udlagte grusbunker.
  6. Parkering på vejene er forbudt. På vejene må køretøjets hastighed - af hensyn til beboerne - ikke overstige 20 kilometer i timen. På vejene må der ikke henlægges affald, herunder dagrenovation, byggematerialer eller effekter af nogen art.
  7. Der skal i tøbrudsperioder udvises fornøden forsigtighed ved kørsel på vejene navnlig med tungere vogne. Såfremt en vejstrækning beskadiges af et medlem, dennes gæster, husstand, leverandører eller entreprenører, hæfter medlemmet for skaden, der om fornødent kan udbedres på bestyrelsens initiativ for medlemmets regning.
  8. Der må ikke opføres mere end et beboelseshus med tilhørende udhuse/anneks og kun til beboelse for én familie.
  9. Alle grundejere må benytte sit sommerhus i sommerperioden fra 1. marts til 31. oktober hvor man må opholde sig ubegrænset i sommerhuset. I vinterperioden fra 1. november til udgangen af februar må man benytte sommerhuset i kortvarige ophold som sammenlagt højst må udgøre halvdelen af vinterperioden. I praksis betyder det, at du lovligt kan benytte sommerhuset ubegrænset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden – altså i alt 43 uger årligt.